Preparing files to download...

Search Filters

Audio Written Shiurim Video All
25 of 50 results
Title Magid Shiur Date Listen / Read Save
The Ultimate End of the Ben Sorer Umoreh (Ki Seitzei 5775) Rabbi Abramowitz

08/28/2015

י"ג אלול ה'תשע"ה

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
Listen to the Calling (Ki Seitzei 5776) Rabbi Abramowitz

09/16/2016

י"ג אלול ה'תשע"ו

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
Seeing Ruchnius in the World (Ki Seitzei 5777) Rabbi Abramowitz

09/01/2017

י' אלול ה'תשע"ז

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
Uncovering Ruchniyus in the World (Ki Seitzei 5778) Rabbi Abramowitz

08/24/2018

י"ג אלול ה'תשע"ח

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei, Weekly Parsha
Be on a Path Towards Kedusha (Ki Seitzei 5779) Rabbi Abramowitz

09/13/2019

י"ג אלול ה'תשע"ט

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei, Weekly Parsha
The Remez to Avodas Elul in Yefas Toar (Ki Seitzei 5781) Rabbi Abramowitz

08/20/2021

י"ב אלול ה'תשפ"א

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei, Weekly Parsha
Cherem Rabbeinu Gershom, Mamzerim and Amon U'Moav (Ki Seitzei 5776) Rabbi Avrohom Meiselman

09/16/2016

י"ג אלול ה'תשע"ו

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
Mamzerim and Milchoma (Ki Seitzei 5777) Rabbi Avrohom Meiselman

09/01/2017

י' אלול ה'תשע"ז

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
Mamzerim, Paying on Time and Yefas Toar (Ki Seitzei 5778) Rabbi Avrohom Meiselman

08/24/2018

י"ג אלול ה'תשע"ח

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei, Weekly Parsha
Open Your Heart to the Emes (Ki Seitzei 5777) Rabbi Fishman

08/30/2017

ח' אלול ה'תשע"ז

Corresponding video:
Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
The Purpose of Creation (Ki Seitzei 5778) Rabbi Fishman

08/22/2018

י"א אלול ה'תשע"ח

Corresponding video:
Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei, Weekly Parsha
The Milchoma of Chodesh Elul (Ki Seitzei 5779) Rabbi Fishman

09/11/2019

י"א אלול ה'תשע"ט

Corresponding video:
Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei, Weekly Parsha, Moadim, Rosh Hashanah
Shatnez (Ki Seitzei 5770) Rabbi Klein

08/20/2010

י' אלול ה'תש"ע

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
Beged Ish and Beged Ishoh (Ki Seitzei 5772) Rabbi Klein

08/31/2012

י"ג אלול ה'תשע"ב

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
Shiluach HaKain (Ki Seitzei 5771) Rabbi Klein

09/09/2011

י' אלול ה'תשע"א

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
Mitzvas Maakeh (Ki Seitzei 5774) Rabbi Klein

09/05/2014

י' אלול ה'תשע"ד

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
Kisvei Hakodesh in the Bathroom (Ki Seitzei 5773) Rabbi Klein

08/16/2013

י' אלול ה'תשע"ג

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
Hashovas Aveidah & Ba'alus on Issurei Hano'ah (Ki Seitzei 5775) Rabbi Klein

08/28/2015

י"ג אלול ה'תשע"ה

  Read Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
Hashovas Aveidah & Ba'alus on Issurei Hano'ah (Ki Seitzei 5775) Rabbi Klein

08/28/2015

י"ג אלול ה'תשע"ה

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
Oness Rachmonoh Patrei (Ki Seitzei 5776) Rabbi Klein

09/16/2016

י"ג אלול ה'תשע"ו

  Read Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
Oness Rachmonoh Patrei (Ki Seitzei 5776) Rabbi Klein

09/16/2016

י"ג אלול ה'תשע"ו

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
V'lo Siyeh Le'Isho (Ki Seitzei 5777) Rabbi Klein

09/01/2017

י' אלול ה'תשע"ז

  Read Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
V'lo Siyeh Le'Isho (Ki Seitzei 5777) Rabbi Klein

09/01/2017

י' אלול ה'תשע"ז

Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
Shatnez (Ki Seitzei 5770) Rabbi Klein

08/20/2010

י' אלול ה'תש"ע

  Read Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei
Shiluach HaKain (Ki Seitzei 5771) Rabbi Klein

09/09/2011

י' אלול ה'תשע"א

  Read Save
Categories: Sefer Devarim, Ki Seitzei